ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από την SANTORINI DREAMS θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2020 και βασίζεται στον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Αυτή η πολιτική αναφέρεται στο SANTORINI DREAMS που μπορεί να λειτουργήσει ως συλλέκτης δεδομένων.
Η SANTORINI DREAMS επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων και την εθνική νομοθεσία βάσει του εν λόγω Κανονισμού, με την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών μέτρων και μέτρων ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κατάχρηση, ανίχνευση, απώλεια ή καταστροφή.

1. Γενικές πληροφορίες
Αυτή η δήλωση περιγράφει ποια δεδομένα συλλέγουμε, πώς τα επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς τα χρησιμοποιούμε, καθώς και τα δικαιώματά σας που σχετίζονται με τα δεδομένα σας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων:
SANTORINI DREAMS, Κηφισσού 52, 18344 Μοσχάτο, Αττική, Ελλάδα
Επικοινωνία μέσω e-mail: info@santorinidreams.gr

Εάν χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες εξωτερικών παρόχων για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτή είναι η επεξεργασία (προσωπικών
δεδομένων) με παραγγελία, οπότε είμαστε επίσης υπεύθυνοι για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

2. Τύποι προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε 

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

Κύρια δεδομένα:  Όνομα και επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, χώρα γέννησης, εθνικότητα, προσωπικός αριθμός ταυτοποίησης, αριθμός φόρου
Δεδομένα διεύθυνσης και πληροφοριών επικοινωνίας:  διεύθυνση e-mail, αριθμός κινητού τηλεφώνου, χώρα προέλευσης, πόλη
Άλλα δεδομένα:  τύπος εγγράφου ταυτότητας, αριθμός εγγράφου ταυτότητας, ημερομηνία επιβίβασης, λιμάνι επιβίβασης, όνομα σκάφους ή σκάφος, αριθμός άδειας πλοιάρχου, αριθμός άδειας VHF, αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμός κράτησης, συντεταγμένες πλοήγησης GPS

3. Νομική βάση και σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Όλοι οι τύποι των προσωπικών σας δεδομένων υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση:
α) Νομικές υποχρεώσεις  – Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, καθώς και για τους σκοπούς της κοινοποίησης και της καταχώρησης που πρέπει να εκτελέσουμε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (π.χ. το Διάταγμα για τους όρους διεξαγωγής τη δραστηριότητα ναύλωσης σκαφών με ή χωρίς πλήρωμα και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας σε σκάφη, συνάπτοντας συμφωνία για την παροχή ναύλωσης σκαφών).
β) Εκπλήρωση συμφωνίας  – Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την εκπλήρωση της συμφωνίας και των συμβατικών υποχρεώσεων που έχουμε συνάψει.
γ) Συγκατάθεση –  Μας δώσατε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς αποστολής προωθητικών προσφορών και άλλων σχετικών με την επιχείρηση πληροφοριών, με σκοπό την αξιολόγηση της ικανοποίησης μετά την περίοδο ναύλωσης και με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
δ) Νόμιμο συμφέρον του Ελεγκτή  – Όλα τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του νομοθετικού σώματος (π.χ. Διάταγμα σχετικά με τους όρους διεξαγωγής της δραστηριότητας ναύλωσης πλοίων με ή χωρίς πλήρωμα και την παροχή υπηρεσιών διαμονής επισκεπτών στις πλοία) ή για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων και τη σύναψη συμφωνιών, π.χ. Συμφωνία για την παροχή ναύλωσης πλοίων.
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από τους πελάτες μας αυτοπροσώπως, σε εκθέσεις, μέσω ιστότοπων, e-mail και μέσω τηλεφώνου ή τα λαμβάνουμε από άλλες εταιρείες ναύλωσης.

4. Περίοδος διατήρησης

Κατ’ αρχήν, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης και το αργότερο μετά τη λήξη τυχόν νομικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων.

5. Διαχείριση συναίνεσης
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης, ανά πάσα στιγμή, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδομένων από εμάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τη συγκατάθεσή σας μέσω γραπτού αιτήματος στην ακόλουθη διεύθυνση SANTORINI DREAMS, Κηφισσού 52, 18344 Μοσχάτο, Αττική, Ελλάδα ή μέσω e-mail στο  info@ santorinidreams.gr. Εάν ανακαλέσετε τη δεδομένη συγκατάθεση, δεν θα χρησιμοποιούμε πλέον τα δεδομένα σας για τους εν λόγω σκοπούς. Εάν θέλετε να δώσετε ξανά τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να το κάνετε.
Σε περίπτωση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που δεν απαιτεί τη συγκατάθεσή σας και που είναι απαραίτητο για τη σύναψη συμφωνίας με εμάς ή την εκπλήρωση της συναφθείσας συμφωνίας ή λόγω υποχρεώσεων που έχουμε βάσει του νόμου, εάν δεν παρέχετε εμείς με αυτά τα δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας, ούτε θα μπορέσουμε να συνάψουμε συμφωνία μαζί σας.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
α) Δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: ε. επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων ή όχι και εάν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, ποιος είναι ο σκοπός αυτής της επεξεργασίας, κατηγορίες προσωπικών δεδομένων κ.λπ.
β) Δικαίωμα διόρθωσης:  Εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι ελλιπή ή ανακριβή, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε ή να τα ολοκληρώσουμε ανά πάσα στιγμή. 3. γ) Δικαίωμα διαγραφής:  Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν τα έχουμε επεξεργαστεί παράνομα ή εάν αυτή η επεξεργασία αντιπροσωπεύει δυσανάλογη παρέμβαση στα προστατευόμενα συμφέροντά σας. Λάβετε υπόψη ότι για ορισμένους λόγους δεν είναι δυνατή η άμεση διαγραφή. Για παράδειγμα, λόγω των υποχρεώσεων αρχειοθέτησης που ορίζονται από το νόμο.
δ) Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων:  Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε τα δεδομένα που μας έχετε εμπιστευτεί σε δομημένη μορφή, σε τυπική μορφή αναγνώσιμη από μηχανή: • Εάν επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα βάσει συγκατάθεσης που μας έχετε δώσει και τα οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ή για την εκπλήρωση της συμφωνίας μας και • εάν η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

ε) Δικαίωμα ένστασης:  Εάν διανέμουμε τις πληροφορίες σας με σκοπό την εκτέλεση εργασιών δημοσίου συμφέροντος ή καθήκοντος δημόσιων φορέων ή όταν κατά την επεξεργασία των πληροφοριών σας επικαλούμεθα τα νόμιμα συμφέροντά μας, μπορείτε να υποβάλετε ένσταση κατά αυτής της επεξεργασίας δεδομένων εάν υπάρχει ενδιαφέρον για την προστασία των δεδομένων σας.

στ) Δικαίωμα ένστασης στην αρμόδια αρχή:  Εάν πιστεύετε ότι κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάσαμε τους ελληνικούς ή ευρωπαϊκούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας για να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα. Ασφαλώς έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Ελληνικό Οργανισμό Προστασίας Δεδομένων ή σε περίπτωση αλλαγής των εφαρμοστέων κανονισμών, σε άλλο φορέα που θα αναλάβει τη δικαιοδοσία του, και θα αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2020 στον εποπτικό φορέα εντός της ΕΕ.
η) Άσκηση δικαιωμάτων:  Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας δήλωσης. 
i) Επιβεβαίωση ταυτότητας:  Σε περίπτωση αμφιβολίας μπορούμε να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Αυτό χρησιμεύει για την προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιωτικής σας σφαίρας. 
ια) Κατάχρηση δικαιωμάτων:  Εάν εκτελείτε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα πολύ συχνά και με προφανή πρόθεση κατάχρησης, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα διοικητικό τέλος ή να απορρίψουμε την επεξεργασία του αιτήματός σας. 
ιβ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:  Μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων σας:
– Εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε αυτά τα δεδομένα.
– Εάν η επεξεργασία των δεδομένων σας ήταν παράνομη, αλλά αρνείστε τη διαγραφή και αντίθετα ζητάτε περιορισμό της χρήσης αυτών των δεδομένων.
– Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα για τους προβλεπόμενους σκοπούς, αλλά εξακολουθείτε να τα χρειάζεστε για την εκπλήρωση των νομικών
απαιτήσεων ή εάν έχει υποβληθεί ένσταση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων.

7. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν θα τα αποκαλύψουμε ούτε θα τα διαθέσουμε σε τρίτους, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
– Εάν συμφωνείτε ρητά και γραπτώς να αποκαλύψετε ορισμένα εμπιστευτικά δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό ή σε συγκεκριμένο άτομο.

– Εάν το Υπουργείο Εσωτερικών ή ο αρμόδιος εισαγγελέας απαιτήσει τα δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά
τους.
– Εάν ένα δικαστήριο, δικηγόροι ή συμβολαιογράφοι απαιτούν τα δεδομένα για τις διαδικασίες τους, όπου απαιτείται η υποβολή τέτοιων δεδομένων γραπτώς.
– Εάν η Φορολογική Διοίκηση, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλίσεων Συντάξεων και το Ελληνικό Ταμείο Ασφάλισης Υγείας απαιτούν τα δεδομένα βάσει των νομικών υποχρεώσεων που έχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας έναντι αυτών.
– Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλουμε δεδομένα στο Υπουργείο Ναυτιλιακών Υποθέσεων, Μεταφορών και Υποδομών.

8. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες
Η μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες (χώρες εκτός ΕΕ) πραγματοποιείται μόνο:
– εάν υπάρχει νομική υποχρέωση
– εάν η μεταφορά είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων
– εάν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας

9. Χρήση ψηφιακών υπηρεσιών (ιστότοπος, εφαρμογές)
Συλλέγουμε μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που οι επισκέπτες της επίσημης ιστοσελίδας μας θέτουν εθελοντικά στη διάθεσή μας κατά την υποβολή στοιχείων επικοινωνίας, την υποβολή αιτήσεων για εργασία, τη χρήση υπηρεσιών κλήσης και την υποβολή εντύπων καταγγελίας. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται εμπιστευτικά και μόνο για συγκεκριμένο σκοπό. Η διαβίβαση αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους δεν πραγματοποιείται, εκτός εάν υπάρχει νόμιμη υποχρέωση ή εντολή του επίσημου φορέα όταν αυτά τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν στην αρμόδια αρχή. Η πρόσβαση στον ιστότοπο είναι πρωτόκολλα και τεχνικά δεδομένα όπως η κυκλοφορία ιστότοπων, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, η ανάλυση οθόνης, ο χρόνος επίσκεψης και το μέγεθος των μεταφερόμενων δεδομένων καταγράφονται με την ευκαιρία.
Για τη βελτίωση της προσφοράς μας, οι ιστότοποι περιέχουν «cookies» που αποθηκεύονται σε υπολογιστές των επισκεπτών του ιστότοπου. Η αποθήκευση «cookies» μπορεί να αποφευχθεί, αλλά αυτό μπορεί να περιορίσει τις προσφορές του ιστότοπου. Τα «Cookies» παρέχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης τυπικών προτιμήσεων των επισκεπτών του ιστότοπου, βελτιστοποίησης τεχνικών διαδικασιών και συνεχούς βελτίωσης της προσφοράς.

Έχουμε λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας από απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων. Σε περίπτωση που έχετε απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό στα αιτήματά σας και τις ερωτήσεις σας και θα σας βοηθήσουμε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.
Τυχόν αλλαγές στην πολιτική μας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα αποκαλυφθούν στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων και στον ιστότοπό μας και θα ενημερωθείτε επαρκώς για αυτές.

10. Δήλωση ασφαλείας
Έχουμε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών σας.

11. Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική
Τυχόν αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική είτε θα δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας, φυλλάδιο ή / και θα διατίθενται κατόπιν αιτήματος.